RODO – Informacja w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych

Informacja w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Szpital Pucki Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck, tel. (58) 673 09 12, e-mail .

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail:   lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania jest zapewnienie organizacji pracy oraz spełnienie wymogów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania

Nagrania przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni.

Prawa osób

Osoba nagrana podczas rozmowy ma prawo do:

  • dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

KONTAKT

Sekretariat Szpitala Puckiego nie udziela informacji o wolnych terminach, kolejkach oczekujących oraz o stanie zdrowia pacjentów.

TELEFONY

Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.