RODO – Informacja dla pracowników

Obowiązek informacyjny dla pracowników

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Szpital Pucki Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck, tel. (58) 673 09 12, e-mail .

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail:   lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO w związku z:

– ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy,

– ustawą z dnia 5 grudnia 1996  o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

– ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

– ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,

– ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

– ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych,

– ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,

– ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

– ze zgody osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych pracownika mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Prawa osób

Pracownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyrażono zgodę:

– ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa,

– ma prawo żądać usunięcia danych.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa pracy jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwi realizację zadań pracodawcy.

KONTAKT

Sekretariat Szpitala Puckiego nie udziela informacji o wolnych terminach, kolejkach oczekujących oraz o stanie zdrowia pacjentów.

TELEFONY

Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.