RODO – Informacja dla pacjentów

Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, informujemy że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Szpital Pucki Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck, tel. (58) 673 09 12, e-mail .

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail:  lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania jest realizacja działań służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności profilaktyce zdrowotnej, diagnozie medycznej, zapewnieniu opieki zdrowotnej, leczeniu, zarządzaniu systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, zarządzaniu ich udzielaniem wynikającym z przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO w związku z:

– ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,

– ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

– ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

oraz wydanych ich podstawie aktów wykonawczych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (art. 9 ust 2 lit. h RODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: świadczenia usługi transportu sanitarnego, przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych.

Okres przechowywania

Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawa osób

Maja Państwo prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) oraz w związku z zapisami ustawy
z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej ustawa o PRM) informujemy, że: podmioty uprawnione – wskazane w ustawie o PRM, również Wojewoda Pomorski, przetwarzają dane zarejestrowane w SWD PRM (Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego),
w tym nagrania rozmów, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia. (art. 24b ust. 2 ustawy o PRM).

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 13 RODO informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest Szpital Pucki Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck, tel. (58) 673 09 12, e-mail .

Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:
– Ministerstwo Zdrowia,

– wojewodowie,

– dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,

– dysponenci zespołów ratownictwa medycznego.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail:   lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Prawa osób

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania. Realizacja powyższego uprawnienia może zostać delegowana na współadministratora, właściwego terytorialnie dla miejsca zdarzenia.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie art. 15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mają Państwo obowiązek podania informacji
o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

W przypadku pytań dotyczących udostępniania informacji z  SWD PRM prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: 

Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Pomorski nie jest podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych w myśl art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zatem nie udostępnia dokumentacji medycznej prowadzonej w SWD PRM przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, o której mowa w §47 oraz §48 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wojewoda Pomorski nie realizuje w tym zakresie powinności tych podmiotów dotyczących praw pacjenta wynikających z art. 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania

– 3 lata – w zakresie nagrań rozmów prowadzonych na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, z wykorzystaniem łączności telefonicznej (art. 24f ustawy o PRM);

– 20 lat – w przypadku danych zarejestrowanych w SWD PRM stanowiących dokumentację medyczną, w myśl ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zastosowanie ma art. 29 tej ustawy, w powiązaniu z §47, §48 oraz §80 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Obowiązek podania danych

Podanie Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Obowiązek podania danych osobowych wynika z konieczności jednoznacznej identyfikacji osoby, której udzielane jest świadczenie medyczne oraz z obowiązku prowadzenia przez podmiot leczniczy dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 23, art. 24 oraz art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

KONTAKT

Sekretariat Szpitala Puckiego nie udziela informacji o wolnych terminach, kolejkach oczekujących oraz o stanie zdrowia pacjentów.

TELEFONY

Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.