RODO – Informacja dla osób zatrudnianych na umowę cywilno-prawną

Obowiązek informacyjny dla osób zatrudnianych na umowę cywilno-prawną

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Szpital Pucki Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck, tel. (58) 673 09 12, e-mail .

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail:   lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania jest realizacja umowy cywilnoprawnej lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania jest podpisanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia rozwiązania umowy lub od dnia jej wygaśnięcia. W przypadku odprowadzania składek do ZUS, okres przechowywania wynosi 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

KONTAKT

Sekretariat Szpitala Puckiego nie udziela informacji o wolnych terminach, kolejkach oczekujących oraz o stanie zdrowia pacjentów.

TELEFONY

Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.