RODO – Informacja dla osób przebywających w obszarze monitorowania

Obowiązek informacyjny dla osób przebywających w obszarze monitorowania

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Szpital Pucki Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck, tel. (58) 673 09 12, e-mail .

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail:   lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania

Zapisy z monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni.

Prawa osób

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:

  • dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz  ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Obowiązek podania danych

Wejście w obszar monitorowany jest dobrowolne.

KONTAKT

Sekretariat Szpitala Puckiego nie udziela informacji o wolnych terminach, kolejkach oczekujących oraz o stanie zdrowia pacjentów.

TELEFONY

Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.